กองบรรณาธิการ

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขานิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพชร ชลศักดิ์ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

ศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ                 

นักวิชาการอิสระ/อดีต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์                

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (Peer Review)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทร.087-5581372

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 091-8358558                                                                         

ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 089-4219486

ดร.วิษณุ ปัญญายงค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 061-1539551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 083-3837581

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 081-5354795

สาขานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.สุวนัย ทะคำสอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.ภูวดล ดำสนิท

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (จันทบุรี)

ดร.ชวิน ดำบุญเรือง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท (เชียงใหม่)

อาจารย์ ดร.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก โทร.083-4314935

สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา                 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข            

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ                                

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.นรุตม์ เจริญศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่