Contact

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 หมู่ 8 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 093 123 3696
อีเมล์ : journal.clg.sskru@gmail.com

Principal Contact

ผศ.ดร.อลงกต แผนสนิท
College of Law and Government Sisaket Rajabhat University
Phone 0931233696

Support Contact

นายสันติภาพ รัตนวรรณ
Phone 0931233696